Wu Taiji Dao 2 Hand Form

Chinese

吴式太极双手刀连环刀法

Pinyin

Wú shì tài jí shuāng shǒu dāo lián huán dāo fǎ

Back to list

NameChinesePinyin

起势

qǐ shì

风轮飞旋

fēng lún fēi xuán

凤凰旋窝)

fèng huáng xuán wō

追风赶月

zhuī fēng gǎn yuè

狮子揉球

shī zi róu qiú

青龙搅尾

qīng lóng jiǎo wěi

翻江搅海

fān jiāng jiǎo hǎi

力劈华山

lì pī huà shān

缠搅直刺

chán jiǎo zhí cì

收势

shōu shì