12. Pei Gong Chops a Snake

Chinese

沛公斩蛇

Pinyin

Pèi Gōng zhăn shé