15. Woodcutter Carrying Firewood

Chinese

樵夫问柴

Pinyin

qiáo fū wèn chái