31. Sweep the Falling Flower

Chinese

落花待扫

Pinyin

luò huā dài săo