48. Goddess Spreads Flowers

Chinese

神女散花

Pinyin

shén nǚ sàn huā