57. Black Dragon Waves Its Tail

Chinese

乌龙摆尾

Pinyin

wū lóng băi wĕi