F.2.7 Monkey jumping into a cave

Chinese

猿猴入洞

Pinyin

yuán hóu rù dòng