F.2.9 Transition to Outward Chopping Posture in right circle walking (Duì guà)

Chinese

成转右外斩势走圈

Pinyin

chéng zhuǎn yòu wài zhǎn shì zǒu quān