F.6.9 Transition to Downward Blocking Posture in right circle walking (Zhèn guà)

Chinese

成右转下拦势走圈

Pinyin

chéng yòu zhuǎn xià lán shì zǒu quān