F.8.8 Grinding and Brandishing Sword

Chinese

磨盘云刃

Pinyin

mò pán yún rèn