42. Step Back Crossing Punch

Chinese

退步横拳

Pinyin

tuì bù héng quán