15. Monkey Entering the Cave

Chinese

猿猴入洞

Pinyin

yuán hóu rù dòng