01. Black Hammer Holding-the-Door

Chinese

青捶抱门扇

Pinyin

qīng chuí bào mén shàn