19. Monkey Holding Umbrella

Chinese

猿猴抱伞

Pinyin

yuán hóu bào sǎn