33. Prodigal Son Kicking a Ball

Chinese

浪子蹴球

Pinyin

làng zǐ cù qiú