36. Monkey Entering Cave

Chinese

猿猴入洞

Pinyin

yuán hóu rù dòng