33. Raking Hand, One Punch and One Palm

Chinese

lóu shŏu yī quán yī zhăng

Pinyin

搂手一拳一掌