2.1 Cover block, shoulder strike, forward piercing, and turn around chopping palm

Chinese

掩靠前穿背后掌

Pinyin

yǎn kào qián chuān bèi hòu zhǎng