2.4 Forward piercing, side strike, turn waist, and backward chopping palm

Chinese

前穿侧打转腰后劈掌

Pinyin

qián chuān cè dǎ zhuàn yāo hòu pī zhǎng