dan zhang

Chinese

掸掌

Tones

dǎn zhǎng

English

Brushing Palm