shang fan quan

Chinese

上翻拳

Tones

shàng fān quán

English

Rolling Up Punch