xiao zhag

Chinese

削掌

Tones

xiāo zhǎng

English

peeling palm