ying zhao zhang

Chinese

鷹爪掌

Tones

yīng zhǎo zhǎng

English

eagle talon palm