za quan

Chinese

砸拳

Tones

zá quán

English

pounding fist