zhi quan

Chinese

直拳

Tones

zhí quán

English

straight punch