Wu Taiji Qiang 13 Posture Form

Chinese

吴式太极枪十三勢

Pinyin

Wú shì tài jí qiāng shí sān shì

Back to list

NameChinesePinyin

指南针起势

zhǐ nán zhēn qǐ shì

左右青龙出水

zuǒ yòu qīng lóng chū shuǐ

巧女纫针

qiǎo nǚ rèn zhēn

拦扫势

lán sǎo shì

奇步枪

qí bù qiāng

七星步左右势

qī xīng bù zuǒ yòu shì

转连环

zhuǎn lián huán

梅花现蕊

méi huā xiàn ruǐ

搅海翻江

jiǎo hǎi fān jiāng

波浪涛天

bō làng tāo tiān

缠战

chán zhàn

督枪

dū qiāng

阴阳法归原

yīn yáng fǎ guī yuán