Shi Tongbei Xinjin 12 Linking Cannon Fist

Chinese

通背心劲十二连炮

Pinyin

tōng bèi xīn jìn shí èr lián pào

Back to list

NameChinesePinyin

甩手炮

shuǎi shǒu pào

雷击炮

léi ji pào

顺手炮

shùn shǒu pào

掩臂撩阴炮

yǎn bì liāo yīn pào

回身炮

huí shēn pào

绞手炮

jiǎo shǒu pào

劈斩连环炮

pǐ zhǎn lián huán pào

双手炮

shuāng shǒu pào

捋手炮

luō shǒu pào

五花炮

wǔ huā pào

入洞冲天炮

rù dòng chōng tiān pào

闭门炮

bì mén pào