TJ 32Jian

NameChinesePinyin

预犕势

yù bèi shì

起势

qǐ shì

分剑七星

fēn jiàn qī xīng

进步遮膝

jìn bù zhē xī

卧虎当门

wò hŭ dàng mén

梢公摇橹

shāo gōng yáo lŭ

顺水推舟

shùn shuǐ tuī zhōu

眉中点刺

méi zhōng diăn cì

逆鳞剑

nì lín jiàn

回身点

huí shēn diăn

沛公斩蛇

Pèi Gōng zhăn shé

迎风掸尘

yíng fēng dăn chén

蜻蜓点水

qīng tíng diăn shuĭ

黄蜂入洞

huáng fēng rù dòng

海底捞月

hăi dǐ lāo yuè

倒挂金铃

dào guà jīn līng

魁星提笔

kuí xīng tí bĭ

指裆剑

zhĭ dāng jiàn

退步撩阴三剑

tuì bù liáo yīn sān jiàn

海底擒螯

hăi dǐ qín áo

神女散花

shén nǚ sàn huā

妙手摘星

miào shŏu zhāi xīng

提鞭撩腕

tí biān liāo wàn

苍龙搅尾

cāng lóng jiăo wĕi

跳涧截拦

tiào jiàn jié lán

左右卧鱼

zuǒ yòu wò yú

左右翻身劈面

zuǒ yòu fān shēn pī miàn

白蛇吐信

bái shé tŭ xìn

李广射石

Lĭ Guăng shè shí

抱月势

bào yuè shì

单鞭势

dān biān shì

金针指南

jīn zhēn zhĭ nán

并步归原

bìng bù guī yuán

還原势

huán yuán shì