YCGF Terminology

Taiji

5 views

Taiji

Xingyi

Techniques

Weapons

All

PinyinChineseTonesEnglish

àn

press

拔背

bá bèi

taut back

八法

bā fǎ

eight energies, eight methods

cǎi

stamp

长劲

cháng jìn

long force

沉肩

chén jiān

sink shoulders

沉劲

chén jìn

sinking force

抽跨

chōu kuà

draw hips

顶劲

dǐng jìn

pushing up fore

顶头悬

dǐng tóu xuán

lift the head

懂劲

dǒng jìn

understanding force, level 2 taiji training

抖擞劲

dǒu sǒu jìn

shaking force

duì

intercept

release a throwing force, attack

发劲

fā jìn

release force

covering

gài

blanketing

鼓荡

gǔ dàng

bellowing, undulation

贯穿

guàn chuān

go through, connect through

裹裆

guǒ dāng

lift crotch

涵胸

hán xiōng

hollow chest

huà

melt, dissolve

push

jìn

type of force, ability or skill, level or standard

進步

jìn bù

step forward

惊弹劲

jīng tán jìn

surprised shivering force

kào

shoulder, lean

gross physical strength

lián

link

liè

split

溜臀

liū tún

tuck buttocks

roll back

hold, control

內劲

nèi jìn

internal force

nián

adhere

péng

ward off

神明

shén míng

Illumination, level 3 taiji training

shí

substantial

四隅

sì yú

four corners (non-cardinal) directions

四正

sì zhèng

four straight (cardinal) directions

松腰

sōng yāo

relax waist

suí

follow

提放

tí fàng

raise up, drop down

tīng

listen

听劲

tīng jìn

listening skill

退步

tuì bù

step backward

tūn

swallowing

外劲

wài jìn

external force

五步

wǔ bù

five steps

insubstantial

蓄劲

xù jìn

store force

yǐn

lure

右盼

yòu pàn

diagonal backward

zhān

stick

粘杆

zhān gān

sticking staff

着熟

zháo shú

practice skills, level 1 taiji training

中定

zhōng dìng

central equilibrium

zhǒu

elbow

筑基

zhú jī

build foundation

坠肘

zhuì zhǒu

drop elbows

左顾

zuǒ gù

diagonal forward